Om oss

Team og trosgrunnlag

Andrés Sorbera

Pastor i Misjonskirka Kristiansund

Hans Orset

Frivillighetsrådgiver for
Søndagsskolen Norge

Sonia Sorbera

Lektor på Atlanten VGS

Lars-Petter Ødegård

Pastor i Misjonssalen Kristianusnd

Trosgrunnlag

1. Gud

Tre i én

Vi tror på én evig Gud som er skaper av alle ting. Han eksisterer i tre personer: Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Den Hellige Ånd. Hvert medlem i treenigheten tjener ulike funksjoner, men besitter samme kraft og autoritet.

(5 Mos 6,4 | Matt 28,19 | Mark 1,9-11 | Luk 1,35 | Joh 5,21-23 | Joh 14,10.16 | Rom 8,9-11 | 1 Kor 8,6 | 2 Kor 13,13 | Heb 1,8-10 | Jak 2,19)

2. Faderen

Gud over oss

Vi tror på Gud Fader. Han er allmektig, allvitende, alltid tilstede, uforanderlig, fullstendig verdig vår tillit og fullkomment hellig og rettferdig. Det er i Ham vi lever, rører oss og er til. Han er også vår Far, fullkommen kjærlighet og trofast mot sitt folk og sine løfter.

(2 Mos 3,14 | 3 Mos 11,44-45 | 3 Mos 19,2 | 4 Mos 23,19 | Mal 3,6 | Joh 3,16 | Joh 4,24 | Joh 5,26 | Joh 14,1 | Apg 17,28 | Rom 3,3-4 | 1 Joh 4,9-10.16)

3. Sønnen

Gud med oss

Vi tror på Guds Sønn. Jesus Kristus er hundre prosent Gud og samtidig hundre prosent menneske. Han er den eneste som kan gjenopprette menneskets relasjon med Gud. Han levde et syndfritt liv og oppfylte Guds krav, døde på korset i vårt sted og stod opp igjen fra døden for å gi oss liv. Vi tror Jesus vil komme tilbake slik han har lovet.

(Jes 7,14 | Jes 53,1-12 | Matt 1,18-23 | Matt 3,17 | Matt 8,29 | Matt 14,33 | Matt 16,16 | Matt 28,5-6 | Luk 22,70 | Luk 24,46-47 | Joh 1,1.14 | Joh 10,30 | Joh 11,25-27 | Joh 14,6 | Joh 17,1-5 | Apg 1,9 | Apg 2,22-24 | Apg 7,55-56 | Rom 1.3-4 | Rom 3,23-26 | Rom 8,1-4 | Rom 10,4 | 1 Kor 8,6 | 2 Kor 5,19-21 | Gal 4,4-5 | Fil 2,5-11 | Kol 1,15-20 | Kol 2,9 | 1 Tim 2,5-6 | 1 Tim 3,16 | Åp 22,7)

4. Ånden

Gud i oss

Den Hellige Ånds nærvær gjør oss trygge på og levendegjør vår relasjon med Faderen og Sønnen. Han leder til sannheten, opphøyer og herliggjør Kristus og overbeviser mennesker om synd, rettferdighet og dom. Han trøster oss, gir guddommelig kraft, åpenbarer Guds ord, gir oss åndelige gaver og gjør oss mer og mer lik Kristus.

(1 Mos 1,2 | Sal 139,7 | Jes 61,1-3 | Joel 2,28-29 | Mark 1,10 | Luk 1,35 | Luk 4,1 | Luk 11,13 | Luk 12,12 | Joh 15,26 | Joh 16,7-14 | Apg 1,8 | Apg 2,1-4 | Rom 8,9-11.14-16.26-27 | 1 Kor 3,16 | 1 Kor 12,1.4-11 | 2 Kor 3,17-18 | Gal 5,22-23 | Efes 1,13-14 | Efes 5,18 | 2 Pet 1,21 | Åp 22:17)

5. Bibelen

Guds ord

Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord til alle mennesker. Den er skrevet av forfattere overnaturlig ledet av Den Hellige Ånd. Fordi den er inspirert av Gud, er Bibelen sannhet og relevant for vårt daglige liv. Den er vår øverste autoritet for liv og lære.

(5 Mos 4,1-2 | Sal 119,89.105 | Jes 40,8 | Matt 22,29 | Joh 5,39 | Joh 16,13-15 | Joh 17,17 | Rom 15,4 | 2 Tim 3,15-17 | Heb 1,1-2 | Heb 4,12 | 1 Pet 1,25 | 2 Pet 3,15-16 | Åp 22,19)

6. Mennesket

Skapt i Guds bilde

Mennesket er skapt i Guds bilde og er kronen på Guds skaperverk. Mennesket er skapt til fellesskap med Gud, men relasjonen ble brutt på grunn av menneskets ulydighet og synd. Gjenopprettelsen av relasjonen med Skaperen skjer derfor ikke ved menneskets egne gjerninger, men kun ved personlig tro på Jesu død og oppstandelse. Ethvert menneske er unikt skapt og er verdig respekt og kjærlighet.

(1 Mos 1,26-30 | 1 Mos 2,7.18-22 | 1 Mos 3 | Sal 8,3-6 | Apg 17,26-31 | Rom 1,18-32 | Rom 3,10-18.23 | Rom 5,6 | Rom 6,1-6 | Rom 7,14-25 | 1 Kor 1,21-31 | Efes 2 | Kol 1,21-22 | Kol 3,9-10)

7. Guds plan

Et liv som ærer Gud

Vi tror Gud har individuelt utrustet ethvert menneske slik at vi kan leve i hans hensikt – et liv der vi ærer Gud, vokser i modenhet og blir mer og mer lik Jesus, fyller vår rolle i den lokale menigheten og gjør Gud synlig i våre omgivelser. Gud vil oss godt. Hans løfter står fast i alle livets omstendigheter og omfatter alle livets områder. Vi tror Gud vil velsigne, helbrede og forvandle oss slik at vi kan være til velsignelse og hjelp for andre mennesker.

(1 Mos 1,28 | Matt 5,13-16 | Rom 12,4-21 | 1 Kor 12 | Efe 1,3-14 | Kol 1,28 | 3 Joh 1,2)

8. Kirken

Lys og salt

Den lokale menigheten er Guds arbeidsredskap på jorden – et fellesskap av troende mennesker som er overgitt til Guds ord og søker å formidle evangeliet om Jesus til verden. Menigheten arbeider sammen i kjærlighet og enhet, med den øverste hensikt å opphøye Jesus og gjøre Gud synlig i sine omgivelser. Alle troende i hele verden utgjør den globale kirken.

(Matt 5,13-16 | Matt 16,18-19 | Matt 18,15-20 | Matt 28,18-20 | Apg 2,41-47 | Apg 5,11-14 | Apg 13,1-3 | Apg 14,22-23 | Apg 16,5 | Apg 20,28 | 1 Kor 7,17 | 1 Kor 9,13-14 | 1 Kor 12 | Efe 1,22-23 | Efe 2,19-22 | Efe 3,10-12 | Efe 5,22-32 | Kol 1,18 | Kol 3 | 1 Tim 4,14 | 1 Pet 5,1-4 | Åp 21,2-3)

9. Evigheten

Et sted for alltid

Mennesket ble skapt for å eksistere evig, og vil enten eksistere evig fraskilt fra Gud på grunn av synden eller i fellesskap med Gud gjennom hans tilgivelse og frelse i Jesus Kristus. Å være evig fraskilt fra Gud er fortapelse. Å være evig sammen med Gud er frelse. Himmelen og helvete er steder som eksisterer evig. På grunn av frelsen i Kristus trenger ingen mennesker å gå fortapt – Gud har gjort alt som skal til for at et liv i evig fellesskap med ham er tilgjengelig for alle. Hvor man tilbringer evigheten avhenger av menneskets respons på evangeliet om Jesus.

(Matt 5,22.29-30 | Matt 10,28 | Matt 23,15.33 | Matt 25,46 | Mark 9,95-47 | Luk 12,5 | Joh 3,16-17.36 | Joh 17,3 | Rom 6,23 | 2 Tes 1,9 | 1 Tim 2,3-6 | 1 Joh 2,25 | 1 Joh 5,11-13 | Jud 7 | Åp 20,15 | Åp 21,8)

10. Lausannepakten

Vedlegg

Når det gjelder interkonfesjonelt samarbeid, så slutter vi oss til Lausannepakten, som ble signert i Sveits i 1974. Denne pakten uttrykker vår forpliktelse for å utbre evangeliet over hele jorden